Liceul Charles Laugier

Str. Brestei, nr. 129, Craiova, Dolj

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII EDUCAŢIEI,

pentru anul şcolar 2011-2012 , finalizat la data de 1 octombrie 2012, de către CEAC, având următoarea componenţă:

1.  Prof. Ionescu Corina

2.  Prof. Căprioară Cristiana

3. Prof. Zăvălaș Ionuț

4. Medic pr. Bărbulescu Puşa

5. As. Med. Frăţilă Mihaela

6. Prof. Ciorbagiu Diana

7. Udrea Gina– părinte

8. Voichescu Ionuţelev

9. Ing. Dr. Magla Dan– Consiliul Local Craiova

  I. CINE SUNTEM?

   Şcoala poartă numele unui distins medic Charles Laugier (1875 – 1930), care a înfiinţat prima şcoală de moaşe din Oltenia, a reprofilat mai multe spitale , a înfiinţat Sanatoriul Leamna şi a publicat lucrări valoroase în domeniul medical.

   Grupul Şcolar „Charles Laugier” este situat în Craiova în zona Sud –Vest Oltenia. Este singura şcoală cu profil sanitar de stat din zonă, prin şcoala postliceală, iar elevii provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, acoperind aproape întreaga regiune.

   Oferta   educationala

   Unitatea noastră şcolară oferă instruire în următoarele profiluri, domenii şi specializări:

   Învăţământ liceal, cursuri de zi , clasele IX-XII: filiera teoretică: profil real, specializărimatematică –informatică şi  ştiinţe ale naturii

   Şcoala Postliceală Sanitară Domeniul: Sănătate  şi  asistenţă pedagogică : nivelul: 3 avansat, calificări profesionale: Asistent medical generalist,  Asistent de farmacie, Asistent de radiologie

   Efectivul şcolar în anul şcolar 2011/2012 a fost de 1175 elevi din care 404 elevi la liceu şi 771 la Scoala Postliceala Sanitara. Elevii de la liceu, în proporţie de 70%, provin din şcolile generale din Craiova şi restul din scolile generale din judeţ; la Scoala Postliceala Sanitara, elevii provin din toata zona Olteniei.

   Rezultate scolare: Mediile elevilor de liceu se situeaza intre 6.50-9,90, procentul de promovabilitate la bacalaureat fiind de 44,6%, iar examenul de absolvire a şcolii postliceale în ultimii 7 ani a avut procent de promovabilitate 100% la toate specializările. În ultimii ani, şcoala a înregistrat creşteri considerabile privind procentul de promovabilitate şi o creştere a calităţii procesului instructiv educativ prin mărirea ponderii mediilor generale peste 7.

   Activităţi extracurrculare: Prin condiţiile de care dispune Grupul Şcolar „Charles Laugier” oferă posibilitatea elevilor cu preocupări ştiinţifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, ecologice, etc. să se manifeste pe aceste planuri prin activităţile extraşcolare cu un conţinut instructiv-educativ. Cadrele didactice şi elevii se preocupă permanent de pavoazarea incintei şcolii cu panouri pe care sa fie expuse materiale cu caracter ştiinţific şi educativ, crearea de materiale informative, realizarea revistei şcolii, amenajarea curţii interioare ca loc recreativ.

   Cu ocazia evenimentelor desfăşurate sub egida „Zilele Craiovei”, şcoala noastră participă cu elevi la manifestările de masă: dans modern, expoziţii, concursuri, atât la nivel municipal, cât şi la nivelul şcolii. Cu ocazia sărbătorilor crestine (Crăciun, Paste), 1 Martie, elevii sunt antrenaţi în  realizarea momentelor  artistice in care se joacă scenete, se recită poezie, se cântă  sau participă cu lucrări la espoziţii de pictură, grafică

   Principalele realizari ale anului şcolar  2011-2012 sunt: dezvoltarea unui management centrat pe competenţă si valoarea oamenilor, promovarea spiritului de echipă; dezvoltarea unui parteneriat cu mediul extern care a asigurat elevilor dezvoltare personală, derularea a 2 programe POSDRU la Scoala Postliceală Sanitară, in parteneriat cu 5 scoli postliceale din ţară („S.O.S. Sectorul medical!, “Program Multiregional de îmbunătăţire a tranziţiei de la scoală la viaţa activă a elevilor din scolile sanitare “);câștigarea unui nou  proiect Comenius “Education a l’ecologie pour le developpement durablede nos cites”, in parteneriat cu 7 ţări ,desfăsurarea acţiunilor de consiliere profesională pentru elevii claselor terminale, participarea la Bursa şcolară a învăţământului preuniversitar; organizarea unei game diverse de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii; preocuparea continuă pentru dotarea școlii, lărgirea ofertei de discipline opționale; creșterea procentului de promovare a bacalaureatului, colaborarea strânsă cu comunitatea locală şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor.

   Materiale şi  resurse didactice/ umane

   RESURSE MATERIALE

   În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii, s-au constatat următoarele:

   Prin programul national de dotare a laboratoarelor şi prin activităţile de autofinanţare, şcoala dispune de dotare satisfăcătoare în majoritatea laboratoarelor şi salilor de demonstratie, precum si de un amfiteatru in care se găseşte : staţie de amplificare, videoproiector, panou pentru proiecţii , avănd o  capacitate de 100 locuri.

   LCEUL „Charles Laugier” dispune  de  o infrastructură  corespunzătoare parcursurilor curriculare şi extracurriculare oferite tinerilor, alcătuită din: 25 săli de clasă, laborator fizica, laborator chimie, 2 laboratore farmacie, laborator radiologie, laborator biologie, 2 laboratoare informatică, 4 săli demonstraţie, cabinet Integrare europeana/Comisie calitate, 3 cabinet metodice, bibliotecă cu peste 19.000 volume, sală de educaţie fizică, teren de sport, cabinet medical, cabinet stomatologic, cantină, internat.

   La acestea se adaugă mobilier şcolar, instrumentar medical, instrumentar de laborator, reţele de calculatoare, soft-uri educaţionale.

   Unitatea şcolară beneficiază de aportul substanţial al Autorităţii de Sănătate Publică Craiova prin toate spitalele pe care le are în subordine, având contracte de colaborare cu acestea precum si cu farmacii de stat sau particulare.

   RESURSE UMANE

   În prezent, cele 111 cadre didactice, prezintă următoarea structura: 8 cadre didactice cu doctorat, 23 cu gradul I, 6 cu gradul II, 11 cu definitivatul în învățământ și 63 fără garde didactice, aceștia din urmă fiind cadre medicale cu o bogată experiență în sectorul medical, atât ca practicieni, cât și ca îndrumători pentru elevi și studenți.

   Pentru  asigurarea  calităţii  optime  necesara  desfăşurării procesului instructiv-educativ, Liceul „Charles Laugier” dispune de personal tehnico-administrativ şi muncitor cu pregătire corespunzătoare.

   HARTA  PARTENERIATELOR

   II.

   FIŞĂ de AUTOEVALUARE

   privind

   NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (HG 1534/2008)

   Nr.crt

   Indicatori de performanţă

   Calificativul acordat[1]

   DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

   a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale
   1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective

   (proiectul de dezvoltare şi planul de implementare)

   B

   2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ FB
   3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi externă FB
   4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ FB
   5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. B
   6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi FB
   7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului FB
   8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. B
   b)baza materială
   9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare FB
   10 Dotarea spaţiilor şcolare B
   11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare FB
   12 Utilizarea spaţiilor şcolare FB
   13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor administrative FB
   14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare FB
   15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare FB
   16 Utilizarea spaţiilor auxiliare FB
   17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare FB
   18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de informare şi documentare FB
   19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. B
   20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învăţământ şi auxiliarelor curriculare FB
   21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de studii FB
   c)resurse umane
   22 Managementul personalului didactic şi de conducere FB
   23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic FB

   DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

   a)conţinutul programelor de studiu
   24 Definirea şi ptomovarea ofertei educaţionale B
   25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii FB
   26 Proiectarea curriculumul-ui FB
   27 Realizarea curriculumul-ui FB
   b) rezultatele învăţării
   28 Evaluarea  rezultatelor şcolare B
   29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-clasă şi extra-şcolare) B
   c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz
   30 Activitatea ştiinţifică FB
   31 Activitatea metodică a cadrelor didactice FB
   d) activitatea financiară a organizaţiei
   32 Constituirea bugetului şcolii FB
   33 Execuţia bugetară FB

   DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

   a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii
   34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională B
   35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii B
   36 Dezvoltarea profesională a personalului FB

   b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate


   37 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare FB

   c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

   38 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învăţării B

   d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

   39 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral FB

   e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

   40 Optimizarea accesului la resursele educaţionale B
   f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii
   41 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ B

   g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite


   42 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii FB

   h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

   43 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calităţii FB

   1. III. UNDE VREM SĂ AJUNGEM?

   Principalele obiective urmărite permanent de şcoala noastră sunt:

   Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii prin îmbunătăţirea colaborării cu partenerii economici/sociali în vederea creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii .

   Creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de şcoală prin perfecţionarea profesională a personalului şi prin actualizarea continuă a dotărilor.

   Îmbunătăţirea ratei de participare la cursuri şi a stării disciplinare a elevilor, corelată cu creşterea  performanţei şcolare.

   Diversificarea activităţilor extraşcolare, în conformitate cu  aşteptărilor beneficiarilor serviciilor educaţionale furnizate de şcoală.

   Gestionarea judicioasă a bugetului şi îmbunătăţirea continuă a infrastructurii  Liceului “Charles Laugier”, cu accent pe domeniile prioritare locale.


   [1] În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică

   Tags: